พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 18

เล่ม 12 ส่วน 18

  • เปรียบเทียบนักบวชกับฝูงเนื้อ  
  • แดนที่มารตามไปไม่ถึง  
  • 6. ปาสราสิสูตร ว่าด้วยกองบ่วงดักสัตว์   
  • มารยาทในการประชุม 
  • การแสวงหาที่ไม่ประเสริฐ 
  • การแสวงหาที่ประเสริฐ  
  • พุทธประวัติตอนบำเพ็ญสมาบัติในสำนักอาฬารดาบส

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน