พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 7

เล่ม 39 ส่วน 7

  • 3. อุปปาทนิโรธวาร  
  • 1. ปัจจุปปันนวาร   
  • 2. อตีตวาร   
  • 3. อนาคตวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน