พระไตรปิฎก เล่ม 43 ส่วน 26

เล่ม 43 ส่วน 26

 • 89. สัปปีติกทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 3. ปัจจยวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น       
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม เป็นต้น       
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม  
 • 2. ปัจจนียุทธาร   
 • 90. ปีติสหคตทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน