พระไตรปิฎก เล่ม 21 ส่วน 5

เล่ม 21 ส่วน 5

 • 9. วิปัลลาสสูตร ว่าด้วยวิปลาส
 • 10. อุปกิเลสสูตร ว่าด้วยสิ่งมัวหมอง
 • 2. ทุติยปัณณาสก์
 • 1. ปุญญาภิสันทวรรค หมวดว่าด้วยห้วงบุญกุศล
 • 1. ปฐมปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ 1
 • 2. ทุติยปุญญาภิสันทสูตร ว่าด้วยห้วงบุญกุศล สูตรที่ 2
 • 3. ปฐมสังวาสสูตร ว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน สูตรที่ 1
 • 4. ทุติยสังวาสสูตร ว่าด้วยการอยู่ร่วมกัน สูตรที่ 2
 • 5. ปฐมสมชีวีสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน สูตรที่ 1
 • 6. ทุติยสมชีวีสูตร ว่าด้วยผู้มีธรรมเป็นเครื่องอยู่เสมอกัน สูตรที่ 2
 • 7. สุปปวาสาสูตร ว่าด้วยสุปปวาสาโกฬิยธิดา
 • 8. สุทัตตสูตร ว่าด้วยสุทัตตคหบดี
 • 9. โภชนสูตร ว่าด้วยทายกผู้ให้โภชนะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน