พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 14

เล่ม 30 ส่วน 14

  • ว่าด้วยพระผู้มีพระภาคชื่อว่าวีระ 
  • 13. อุทยมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของอุทัยมาณพ
  • ว่าด้วยธุลี
  • ว่าด้วยอาวะ 4
  • ว่าด้วยความคะนอง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน