พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 10

เล่ม 29 ส่วน 10

  • 7. ติสสเมตเตยยสุตตนิทเทส อธิบายติสสเมตเตยยสูตร ว่าด้วยปัญหาของติสสเมตเตยยะ 
  • ว่าด้วยเมถุนธรรม
  • ว่าด้วยวิเวก 3
  • อธิบายคำว่า ภควา
  • ว่าด้วยคำสอน 2 ส่วน
  • ว่าด้วยผู้บวชแล้วสึก
  • ว่าด้วยยศและเกียรติ
  • ว่าด้วยสิกขา 3
  • ว่าด้วยข้อเสียของภิกษุ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน