พระไตรปิฎก เล่ม 31 ส่วน 14

เล่ม 31 ส่วน 14

  • 3. อานาปานัสสติกถา ว่าด้วยสติกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออก 
  • 1. คณนวาระ วาระว่าด้วยการนับ 
  • 2. โสฬสญาณนิทเทส แสดงญาณ 16   
  • 3. อุปกิเลสญาณนิทเทส แสดงญาณในอุปกิเลส 
  • ปฐมฉักกะ
  • ทุติยฉักกะ
  • ตติยฉักกะ
  • 4. โวทานญาณนิทเทส แสดงญาณในโวทาน 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน