พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 10

เล่ม 34 ส่วน 10

 • อัพยากตบท (ต่อ)
 • โลกุตตรวิปากจิต
 • สุทธิกปฏิปทา 
 • สุทธิกสุญญตะ
 • สุญญตปฏิปทา
 • สุทธิกอัปปณิหิตะ
 • อัปปณิหิตปฏิปทา
 • มหานัย 20 
 • ฉันทาธิปไตย สุทธิกปฏิปทา 
 • ฉันทาธิปไตย สุทธิกสุญญตะ
 • วิบากแห่งมรรคจิตดวงที่ 1
 • วิบากแห่งมรรคจิตดวงที่ 2 เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน