พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 12

เล่ม 18 ส่วน 12

 • 10. ธัมมกถิกปุจฉาสูตร ว่าด้วยการถามเรื่องพระธรรมกถึก
 • 4. จตุตถปัณณาสก์
 • 1. นันทิกขยวรรค หมวดว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลิน
 • 1. อัชฌัตตนันทิกขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายใน
 • 2. พาหิรนันทิกขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายนอก
 • 3. อัชฌัตตอนิจจนันทิกขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง 
 • 4. พาหิรอนิจจนันทิกขยสูตร ว่าด้วยความสิ้นไปแห่งความเพลิดเพลินในอายตนะภายนอกที่ไม่เที่ยง 
 • 5. ชีวกัมพวนสมาธิสูตร ว่าด้วยการเจริญสมาธิในชีวกัมพวัน
 • 6. ชีวกัมพวนปฏิสัลลานสูตร ว่าด้วยการหลีกเร้นในชีวกัมพวัน
 • 7. โกฏฐิกอนิจจสูตร ว่าด้วยทรงแสดงความไม่เที่ยงแก่พระมหาโกฏฐิกะ
 • 8. โกฏฐิกทุกขสูตร ว่าด้วยทรงแสดงความทุกข์แก่พระมหาโกฏฐิกะ
 • 9. โกฏฐิกอนัตตสูตร ว่าด้วยทรงแสดงอนัตตาแก่พระมหาโกฏฐิกะ
 • 10. มิจฉาทิฏฐิปหานสูตร ว่าด้วยการละมิจฉาทิฏฐิ
 • 11. สักกายทิฏฐิปหานสูตร ว่าด้วยการละสักกายทิฏฐิ
 • 12. อัตตานุทิฏฐิปหานสูตร ว่าด้วยการละอัตตานุทิฏฐิ
 • 2. สัฏฐิเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยพระสูตรย่อ ๖๐ สูตร
 • 1. อัชฌัตตอนิจจฉันทสูตร ว่าด้วยการละฉันทะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง
 • 2. อัชฌัตตอนิจจราคสูตร ว่าด้วยการละราคะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง
 • 3. อัชฌัตตอนิจจฉันทราคสูตร ว่าด้วยการละฉันทราคะในอายตนะภายในที่ไม่เที่ยง
 • 4-6. ทุกขฉันทาทิสูตร ว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายในที่เป็นทุกข์
 • 7-9. อนัตตฉันทาทิสูตร ว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายในที่เป็นอนัตตา
 • 10-12. พาหิรานิจจฉันทาทิสูตร ว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายนอกที่ไม่เที่ยง
 • 13-15. พาหิรทุกขฉันทาทิสูตร ว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายนอกที่เป็นทุกข์
 • 16-18. พาหิรานัตตฉันทาทิสูตร ว่าด้วยการละฉันทะเป็นต้นในอายตนะภายนอกที่เป็นอนัตตา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน