พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 34

เล่ม 41 ส่วน 34

 • 1. วิภังควาร (ต่อ)
 • 2. สังขยาวาร
 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ 
 • 1. ปฏิจจวาร   
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร  
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok