พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 6

เล่ม 18 ส่วน 6

  • 6. พาหิยสูตร ว่าด้วยพระพาหิยะ
  • 7. ปฐมเอชาสูตร ว่าด้วยความหวั่นไหว สูตรที่ 1
  • 8. ทุติยเอชาสูตร ว่าด้วยความหวั่นไหว สูตรที่ 2
  • 9. ปฐมทวยสูตร ว่าด้วยธรรมคู่กัน สูตรที่ 1
  • 10. ทุติยทวยสูตร ว่าด้วยธรรมคู่กัน สูตรที่ 2
  • 5. ฉฬวรรค หมวดว่าด้วยอายตนะ 6 ประการ
  • 1. อทันตอคุตตสูตร ว่าด้วยการไม่ฝึกไม่คุ้มครองอายตนะ
  • 2. มาลุกยปุตตสูตร ว่าด้วยพระมาลุกยบุตร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน