พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 27

เล่ม 45 ส่วน 27

 • 20-54. หกโคจฉกะมีสัญโญชนะ เป็นต้น 
 • 1. กุสลติกะ  
 • 55-68. มหันตรทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 69. อุปาทานทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 75. กิเลสทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 83-100. ปิฏฐิทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ  
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 2. เวทนาติกะ   
 • 3. วิปากติกะ   
 • 4.อุปาทินนติกะ  
 • 5. สังกิลิฏฐติกะ   
 • 6. วิตักกติกะ   
 • 7. ปีติติกะ   
 • 8. ทัสสนติกะ   
 • 9. ทัสสนเหตุติกะ   
 • 10. อาจยคามิติกะ  
 • 11. เสกขติกะ   
 • 12. ปริตตติกะ   
 • 13. ปริตตารัมมณติกะ  
 • 14. หีนติกะ   
 • 15. มิจฉัตตนิยตติกะ  
 • 16. มัคคารัมมณติกะ  
 • 17. อุปปันนติกะ   
 • 18. อตีตติกะ   
 • 19. อตีตารัมมณติกะ  
 • 20. อัชฌัตตารัมมณติกะ  
 • 21. อัชฌัตตารัมมณติกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ     
 • 2. สเหตุกทุกะ    
 • 22. สนิทัสสนติกะ
 • 6. นเหตุสเหตุกทุกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 7. สัปปัจจยทุกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน