พระไตรปิฎก เล่ม 33 ส่วน 7

เล่ม 33 ส่วน 7

 • 50. กิงกณิปุปผวรรค หมวดว่าด้วยดอกกระดิ่ง เป็นต้น 
 • 1. ตีณิกิงกณิปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระตีณิกิงกณิปุปผิยเถระ 
 • 2. ปังสุกูลปูชกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปังสุกูลปูชกเถระ 
 • 3. โกรัณฑปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระโกรัณฑปุปผิยเถระ 
 • 4. กิงสุกปุปผิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระกิงสุกปุปผิยเถระ 
 • 5. อุปัฑฒทุสสทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุปัฑฒทุสสทายกเถระ 
 • 6. ฆฎมัณฑทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระฆฎมัณฑทายกเถระ 
 • 7. อุทกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระอุทกทายกเถระ 
 • 8. ปุฬินถูปิยเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปุฬินถูปิยเถระ 
 • 9. นฬกุฎิกทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระนฬกุฎิกทายกเถระ 
 • 10. ปิยาลผลทายกเถราปทาน ประวัติในอดีตชาติของพระปิยาลผลทายกเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน