พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 3

เล่ม 29 ส่วน 3

  • ว่าด้วยกาม 2 อย่าง (ต่อ) 
  • ว่าด้วยกาม 2 อย่าง
  • ว่าด้วยความตระหนี่ 5 อย่าง
  • ว่าด้วยสิกขา 3
  • ว่าด้วยชีวิตเป็นของน้อยด้วยเหตุ 2 ประการว่าด้วยปัญญาที่เรียกว่า ธี

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน