พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 2

เล่ม 10 ส่วน 2

  • ลักษณะมหาบุรษ 32 ประการ 
  • เหตุที่ทรงได้พระสมญาว่าวิปัสสี 
  • เทวทูต 4 
  • คนชรา
  • คนเจ็บ
  • คนตาย
  • บรรพชิต
  • พระโพธิสัตว์เสด็จออกผนวช  
  • มหาชนออกบวชตามเสด็จ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน