พระไตรปิฎก เล่ม 10 ส่วน 3

เล่ม 10 ส่วน 3

  • พระโพธิสัตว์ตรัสรู้ 
  • ท้าวมหาพรหมทูลอาราธนาให้ทรงแสดงธรรม 
  • อนัจฉริยคาถา 
  • พระวิปัสสีพุทธเจ้าทรงพิจารณาสัตว์โลก 
  • คู่พระอัครสาวก 
  • มหาชนออกบวช 
  • บรรพชิตรุ่นแรกที่บวชตามเสด็จบรรลุธรรม 
  • ทรงส่งสาวกไปประกาศพระศาสนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน