พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 18

เล่ม 13 ส่วน 18

  • 4. พรหมจรรย์ที่ไม่น่าวางใจ (ต่อ) 
  • 5. พรหมจรรย์ที่ควรประพฤติ  
  • 6. พระอรหันตขีณาสพไม่ละเมิดฐานะ 5 
  • 7. ญาณทัสสนะของพระอรหันตขีณาสพ 
  • 7. มหาสกุลุทายิสูตร ว่าด้วยปริพาชกชื่อสกุลุทายี  สูตรใหญ่   
  • 1. ดิรัจฉานกถา  
  • 2. เรื่องการทำความเคารพ 
  • 3. เรื่องศิษย์ไม่เคารพครูทั้ง 6 
  • 4. ความเคารพในพระพุทธเจ้า 
  • 5. ธรรมเป็นเหตุให้ทำความเคารพ 5 ประการ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน