พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 7

เล่ม 13 ส่วน 7

 • 6. อกิริยทิฏฐิกับกิริยทิฏฐิ  
 • 7. โทษแห่งการปฏิบัติผิด 
 • 8. คุณแห่งการปฏิบัติชอบ 
 • 9. เหตุกทิฏฐิกับอเหตุกทิฏฐิ  
 • 10. โทษแห่งการปฏิบัติผิด  
 • 11. คุณแห่งการปฏิบัติชอบ 
 • 12. ความขัดแย้งกันเรื่องอรูปพรหม  
 • 13. ความขัดแย้งเรื่องภพ 
 • 14. บุคคล 4 ประเภท  
 • 15. วิชชา 3 
 • 16. ชาวบ้านสาลาแสดงตนเป็นอุบาสก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน