พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 7

เล่ม 19 ส่วน 7

 • 3. สีลสูตร ว่าด้วยศีล
 • อานิสงส์การเจริญโพชฌงค์
 • 4. วัตถสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยผ้า
 • 5.ภิกขุสูตร ว่าด้วยภิกษุทูลถามเรื่องโพชฌงค์
 • 6.กุณฑลิยสูตร ว่าด้วยกุณฑลิยปริพาชก
 • 7.กูฏาคารสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยกลอนของเรือนยอด
 • 8.อุปวาณสูตร ว่าด้วยพระอุปวาณะ
 • 9.ปฐมอุปปันนสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดโพชฌงค์ สูตรที่ 1
 • 10.ทุติยอุปปันนสูตร ว่าด้วยเหตุเกิดโพชฌงค์ สูตรที่ 2 
 • 2. คิลานวรรค หมวดว่าด้วยผู้อาพาธ
 • 1. ปาณสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยสัตว์
 • 2. ปฐมสุริยูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ 1
 • 3. ทุติยสุริยูปมสูตร ว่าด้วยอุปมาด้วยดวงอาทิตย์ สูตรที่ 2
 • 4. ปฐมคิลานสูตร ว่าด้วยผู้อาพาธ สูตรที่ 1 
 • 5. ทุติยคิลานสูตร ว่าด้วยผู้อาพาธ สูตรที่ 2
 • 6. ตติยคิลานสูตร ว่าด้วยผู้อาพาธ สูตรที่ 3

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน