พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 13

เล่ม 37 ส่วน 13

  • 5. วจีเภทกถา (14) ว่าด้วยการเปล่งวาจา 
  • 6. ทุกขาหารกถา (15) ว่าด้วยทุกขาหารญาณ 
  • 7. จิตตัฏฐิติกถา (16) ว่าด้วยความตั้งอยู่แห่งจิต 
  • 8. กุกกุฬกถา (17) ว่าด้วยเถ้ารึง

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน