พระไตรปิฎก เล่ม 26 ส่วน 21

เล่ม 26 ส่วน 21

  • 18. จัตตาฬีสนิบาต 
  • 1. มหากัสสปเถรคาถา ภาษิตของพระมหากัสสปเถระ 
  • 19. ปัญญาสนิบาต 
  • 1. ตาลปุฏเถรคาถา ภาษิตของพระตาลปุฏเถระ 
  • 20. สัฏฐินิบาต 
  • 1. มหาโมคคัลลานเถรคาถา ภาษิตของพระมหาโมคคัลลานเถระ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน