พระไตรปิฎก เล่ม 12 ส่วน 9

เล่ม 12 ส่วน 9

  • 2. มหาสีหนาทสูตร ว่าด้วยการบันลือสีหนาท สูตรใหญ่   
  • สุนักขัตตะกล่าวตู่พระพุทธเจ้า 
  • กำลังของพระตถาคต 10 ประการ  
  • เวสารัชชญาณ 4  
  • บริษัท 8  
  • กำเนิด 4  
  • คติ 5  
  • รู้เห็นการไปทุคติและสุคติของบุคคล  
  • พรหมจรรย์มีองค์ 4  
  • การบำเพ็ญตบะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน