พระไตรปิฎก เล่ม 17 ส่วน 14

เล่ม 17 ส่วน 14

 • 4. ทุติยธัมมกถิกสูตร  ว่าด้วยพระธรรมกถึก สูตรที่ 2 
 • 5. พันธนสูตร ว่าด้วยเครื่องพันธนาการ 
 • 6. ปริปุจฉิตสูตร ว่าด้วยการสอบถาม 
 • 7. ทุติยปริปุจฉิตสูตร ว่าด้วยการสอบถาม สูตรที่ 2 
 • 8. สัญโญชนิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่สังโยชน์ 
 • 9. อุปาทานิยสูตร ว่าด้วยธรรมที่เกื้อกูลแก่อุปาทาน 
 • 10. สีลวันตสูตร ว่าด้วยธรรมที่ภิกษุผู้มีศิลควรมนสิการโดยแยบคาย 
 • 11. สุตวันตสูตร ว่าด้วยธรรมที่ภิกษุผู้ได้สดับควรมนสิการโดยแยบคาย 
 • 12. กัปปสูตร ว่าด้วยพระกัปปะ 
 • 13. ทุติยกัปปสูตร ว่าด้วยพระกัปปะ สูตรที่ 2 
 • 3. อวิชชาวรรค หมวดว่าด้วยอวิชชา   
 • 1. สมุทยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา 
 • 2. ทุติยสมุทยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สูตรที่ 2 
 • 3. ตติยสมุทยธัมมสูตร ว่าด้วยสิ่งที่มีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดา สูตรที่ 3 
 • 4. อัสสาทสูตร ว่าด้วยคุณของขันธ์ 
 • 5. ทุติยอัสสาทสูตร ว่าด้วยคุณของขันธ์ สูตรที่ 2 
 • 6. สมุทยสูตร ว่าด้วยความเกิดแห่งขันธ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน