พระไตรปิฎก เล่ม 13 ส่วน 32

เล่ม 13 ส่วน 32

  • 1. เกณิยชฏิลนิมนต์เสวยภัตตาหาร 
  • 2. พราหมณ์ชื่อเสละได้ฟังคำว่า พุทธะ  
  • 3. เสลพราหมณ์เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้า 
  • 4. เสลพราหมณ์กับศิษย์กราบทูลขอบรรพชาอุปสมบท  
  • 5. พระพุทธเจ้าทรงทำอนุโมทนาแก่เกณิยชฏิล 
  • 3. อัสสลายนสูตร ว่าด้วยอัสสลายนมาณพ   
  • 1. เรื่องวรรณะ 4 จำพวก

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน