พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 10

เล่ม 45 ส่วน 10

 • 100. สรณทุกะ   
 • 2. สเหตุกทุกะ เป็นต้น  
 • 7. จูฬันตรทุกะ  
 • 14. อาสวโคจฉกะ  
 • 20. สัญโญชนทุกะ เป็นต้น  
 • 55. มหันตรทุกะ  
 • 69. อุปาทานทุกะ เป็นต้น  
 • 83. ทัสสนทุกะ เป็นต้น  
 • ธัมมานุโลมปัจจนียะ ติกปัฏฐาน 
 • 1. กุสลติกะ   
 • 1. ปฏิจจวาร 
 • ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย
 • อารัมมณปัจจัย 
 • ปัจจนีย-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย 
 • 7. ปัญหาวาร 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน