พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 26

เล่ม 30 ส่วน 26

  • จตุตถวรรค 
  • ว่าด้วยนิวรณ์ 5
  • ว่าด้วยความชัง
  • ว่าด้วยการตั้งความเพียรเพื่อบรรลุธรรม
  • ว่าด้วยสังโยชน์ 10
  • ว่าด้วยกรรมไม่สะอาด

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน