พระไตรปิฎก เล่ม 34 ส่วน 19

เล่ม 34 ส่วน 19

 • 11.อุปาทานโคจฉกะ 
 • 1.อุปาทานทุกะ
 • 2.อุปาทานิยทุกะ
 • 3.อุปาทานสัมปยุตตทุกะ
 • 4.อุปาทานอุปาทานิยทุกะ
 • 5.อุปาทานอุปาทานสัมปยุตตทุกะ
 • 6.อุปาทานวิปปยุตตอุปาทานิยทุกะ
 • 12.กิเลสโคจฉกะ 
 • 1.กิเลสทุกะ
 • 2.สังกิเลสิกทุกะ
 • 3.สังกิลิฎฐทุกะ
 • 4.กิเลสสัมปยุตตทุกะ
 • 5.กิเลสสังกิเลสิกทุกะ
 • 6.กิเลสสังกิลิฎฐทุกะ
 • 7.กิเลสกิเลสสัมปยุตตทุกะ
 • 8.กิเลสวิปปยุตตสังกิเลสิกทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน