พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 10

เล่ม 30 ส่วน 10

  • ว่าด้วยอากิญจัญญายตนสมาบัติเป็นวิโมกข์อันเลิศ 
  • ว่าด้วยลม
  • 7. นันทมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของนัทมาณพ
  • ว่าด้วยเสนามาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน