พระไตรปิฎก เล่ม 15 ส่วน 14

เล่ม 15 ส่วน 14

 • 5. ปรินิพพานสูตร ว่าด้วยการปรินิพพาน
 • 7. พราหมณสังยุต  
 • 1. อรหันตวรรค หมวดว่าด้วยพระอรหันต์ 
 • 1. ธนัญชานีสูตร ว่าด้วยธนัญชานีพราหมณี
 • 2. อักโกสสูตร ว่าด้วยอักโกสกภารทวาชพราหมณ์
 • 3. อสุรินทกสูตร ว่าด้วยอสุรินทกพราหมณ์
 • 4. พิลังคิกสูตร ว่าด้วยพิลังคิกพราหมณ์
 • 5. อหิงสกสูตร ว่าด้วยอหิงสกภารทวาชพราหมณ์
 • 6. ชฏาสูตร ว่าด้วยชฏาพราหมณ์
 • 7. สุทธิกสูตร ว่าด้วยสุทธิกภารทวาชพราหมณ์
 • 8. อัคคิกสูตร ว่าด้วยอัคคิกพราหมณ์
 • 9. สุนทริกสูตร ว่าด้วยสุนทริกภารทวาชพราหมณ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน