พระไตรปิฎก เล่ม 29 ส่วน 18

เล่ม 29 ส่วน 18

 • ว่าด้วยฉันทะ เป็นต้น มีอะไรเป็นต้นเหตุ
 • ว่าด้วยความเกิดแห่งรูป
 • ว่าด้วยการตัดสินใจ 
 • ว่าด้วยเหตุให้เกิดความโกรธ
 • ว่าด้วยเหตุให้เกิดการกล่าวเท็จ
 • ว่าด้วยเหตุให้เกิดความสงสัย
 • ว่าด้วยสิกขา 3
 • ว่าด้วยธรรมที่พระสมณะทรงทราบ
 • ว่าด้วยต้นเหตุความดีใจและความเสียใจ
 • ว่าด้วยต้นเหตุแห่งผัสสะ 
 • ว่าด้วยความยึดถือมีต้นเหตุมาจากความปรารถนา 
 • ว่าด้วยมหาภูตรูป 4

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน