พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 19

เล่ม 14 ส่วน 19

  • 8. อุปักกิเลสสูตร ว่าด้วยอุปกิเลส (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต                                                                                                                                                                                                                                                            
  • 9. พาลปัณฑิตสูตร ว่าด้วยคนพาลและบัณฑิต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน