พระไตรปิฎก เล่ม 30 ส่วน 15

เล่ม 30 ส่วน 15

  • ว่าด้วยความตรึก 9 อย่าง 
  • ว่าด้วยเวทนา
  • 14. โปสาลมาณวปัญหานิทเทส 
  • ว่าด้วยปัญหาของโปสาลมาณพ
  • ว่าด้วยการแสดงอดีตธรรม
  • ว่าด้วยวิญญาณัฏฐิติ 7
  • ว่าด้วยพระตถาคต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน