พระไตรปิฎก เล่ม 20 ส่วน 1

เล่ม 20 ส่วน 1

  • เอกกนิบาต
  • 1. รูปาทิวรรค หมวดว่าด้วยรูป เป็นต้น ที่ครอบงำจิตบุรุษและสตรี
  • 2. นีวรณปหานวรรค หมวดว่าด้วยธรรมเป็นเหตุละนิวรณ์
  • 3. อกัมมนิยวรรค หมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ควรแก่การใช้งาน
  • 4. อทันตวรรค หมวดว่าด้วยจิตที่ไม่ได้ฝึก
  • 5. ปณิหิตอัจฉวรรค หมวดว่าด้วยผลแห่งจิตที่ตั้งไว้ผิดและถูก
  • 6. อัจฉราสังฆาตวรรค หมวดว่าด้วยผลแห่งจิตชั่วลัดนิ้วมือเดียว
  • 7. วีริยารัมภาทิวรรค หมวดว่าด้วยการปรารถความเพียร เป็นต้น
  • 8. กัลยาณมิตตาทิวรรค หมวดว่าด้วยกัลยาณมิตร เป็นต้น
  • 9. ปมาทาทิวรรค หมวดว่าด้วยความประมาท เป็นต้น

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน