พระไตรปิฎก เล่ม 27 ส่วน 3

เล่ม 27 ส่วน 3

 • 15. กกัณฏกวรรค หมวดว่าด้วยกิ้งก่า 
 • 1. โคธชาดก ว่าด้วยตระกูลเหี้ยประสบความพินาศ 
 • 2. สิงคาลชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกโพธิสัตว์ 9
 • 3. วิโรจนชาดก ว่าด้วยคนถูกเยาะเย้ยว่ารุ่งเรือง 
 • 4. นังคุฏชาดก ว่าด้วยการบูชาไฟด้วยหางวัว 9
 • 5. ราธชาดก ว่าด้วยลูกนกแขกเต้าราธะ 
 • 6. กากชาดก ว่าด้วยกาวิดน้ำด้วยจะงอยปาก 
 • 7. ปุปผรัตตชาดก ว่าด้วยผ้าที่ย้อมด้วยดอกคำ 
 • 8. สิงคาลชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกเข้าไปในซากช้าง 
 • 9. เอกปัณณชาดก ว่าด้วยต้นไม้มีด้านละใบ 
 • 10. สัญชีวชาดก ว่าด้วยสัญชีวมาณพ 
 • 2. ทุกนิบาต 9
 • 1. ทัฬหวรรค หมวดด้วยว่าด้วยความกระด้าง 
 • 1. ราโชวาทชาดก ว่าด้วยพระราโชวาท 
 • 2. สิงคาลชาดก ว่าด้วยเหตุที่ทำให้สุนัขจิ้งจอกตาย 
 • 3. สูกรชาดก ว่าด้วยสุกรท้าราชสีห์ 
 • 4. อุรคชาดก ว่าด้วยงูมีคุณธรรมสูง 9
 • 5. ภัคคชาดก ว่าด้วยบิดาพระโพธิสัตว์ชื่อภัคคะ 
 • 6. อลีนจิตตชาดกว่าด้วยพระเจ้าอลีนจิต 
 • 7. คุณชาดก ว่าด้วยมิตรธรรม 
 • 8. สุหนุชาดก ว่าด้วยพฤติกรรมของม้าสุหนุ 
 • 9. โมรชาดก ว่าด้วยนกยูง 
 • 10. วินีลกชาดก ว่าด้วยกาวินีลกะ 
 • 2. สันถวรรค หมวดว่าด้วยความสนิทสนม 9
 • 1. อินทสมานโคตรชาดก 
 • 2. สันถวชาดก ว่าด้วยการสนิทสนม 9
 • 3. สุลีมชาดก ว่าด้วยพระเจ้าสุสีมะ 9
 • 4. คิชฌชาดก ว่าด้วยนกแร้ง 9
 • 5. นกุลชาดก ว่าด้วยพังพอนไม่ไว้ใจงู 
 • 6. อุปสาฬหกชาดก ว่าด้วยพราหมณ์อุปสาฬหกะ 
 • 7. สมิทธิชาดก ว่าด้วยเทพธิดาหลงรักพระสมิทธิโพธิสัตว์ 
 • 8. สกุณัคฆิชาดก ว่าด้วยเหยี่ยวนกเขาหลงกลนกมูลไถ 
 • 9. อรกชาดก ว่าด้วยศาสดาอรกะสอนการแผ่เมตตา 
 • 10. กกัณฏกชาดก ว่าด้วยกิ้งก่าได้ทรัพย์ 
 • 3. กัลยาณวรรค หมวดว่าด้วยกัลยาณธรรม 
 • 1. กัลยาณธัมมชาดก ว่าด้วยผู้มีกัลยาณธรรม 
 • 2. ทัททรชาดก ว่าด้วยราชสีห์กับสุนัขจิ้งจอกที่ภูเขาเงิน 
 • 3. มักกฏชาดก ว่าด้วยสิงปลอมเป็นดาบส 
 • 4. ทุพภิยมักกฏชาดก ว่าด้วยลิงผู้มักประทุษร้ายมิตร 9
 • 5. อาทิจจุปัฏฐานชาดก ว่าด้วยลิงไหว้พระอาทิตย์ 9
 • 6. กฬายมุฏฐิชาดก ว่าด้วยลิงซัดลูกเดือยทิ้งทั้งกำมือ 
 • 7. ตินทุกชาดก ว่าด้วยอุบายกินฝลมะพลับ 
 • 8. กัจฉปชาดก ว่าด้วยเต่าสอนธรรม 
 • 9. สตธัมมชาดก ว่าด้วยสตธรรมมาณพ 
 • 10. ทุทททชาดก  ว่าด้วยสัตบุรุษให้ทานที่ให้ได้ยาก  
 • 4. อสิทิสวรรค หมวดว่าด้วยอสทิสกุมาร 
 • 1. อสทิสชาดก ว่าด้วยอสทิสกุมาร 
 • 2. สังคามาวจรชาดก ว่าด้วยช้างเข้าสู่สงคราม 
 • 3. วาโลทกชาดก ว่าด้วยลากินน้ำหาง 
 • 4. คิริทัตตชาดก ว่าด้วยม้าเลียนแบบนายคิริทัตต์ 
 • 5. อนภิรติชาดก ว่าด้วยจิตขุ่นมัวและไม่ขุ่นมัว 9
 • 6. ทธิวาพนชาดก ว่าด้วยพระเจ้าทธิวาหนะ 99
 • 7. จตุมัฏฐชาดก ว่าด้วยสุนัขจิ้งจอกมีเหตุชั่วช้า 4 ประการ 
 • 8. สิหโกตถุชาดก ว่าด้วยตัวเหมือนราชสีห์แต่เสียงไม่เหมือน 
 • 9. สีหจัมมชาดก ว่าด้วยลาปลอมตัวเป็นราชสีห์ 
 • 10. สีลานิสังสชาดก ว่าด้วยอานิสงส์ของศิล 
 • 5. รุหกวรรค หมวดว่าด้วยชื่อรุหกะ 
 • 1. รุหกชาดก ว่าด้วยปุโรหิตชื่อรุหกะ  
 • 2. สิริกาฬกัณณิชาดก ว่าด้วยสิริกับกาฬกัณณี 
 • 3. จูฬปทุมชาดก ว่าด้วยพระเจ้าจูฬปทุม 
 • 4. มณิโจรชาดก ว่าด้วยพระเจ้าอธรรมิกราชลงโทษโจรลักแก้วมณี 
 • 5. ปัพพตูปัตถรชาดก ว่าด้วยสระโบกขรณีที่เชิงเขา 
 • 6. วลาหกัสสชาดก ว่าด้วยความปลอดภัยเกิดจากม้าวลาหก 9
 • 7. มิตตามิตตชาดก ว่าด้วยอาการของผู้เป็นมิตรและมิใช่มิตร 9
 • 8. ราธชาดก ว่าด้วยนกราธโพธิสัตว์ 
 • 9. คหปติชาดก ว่าด้วยคหบดีโพธิสัตว์ 
 • 10. สาธุสีลชาดก ว่าด้วยเลือกเอาผู้มีศิล 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน