พระไตรปิฎก เล่ม 14 ส่วน 33

เล่ม 14 ส่วน 33

  • 7. สฬายตนวิภังคสูตร ว่าด้วยการจำแนกอายตนะ 6 ประการ (ต่อ)                                                                                                                                                                                                                                                             
  • 8. นครวินเทยยสูตร ว่าด้วยเหตุการณ์ในหมู่บ้านนครวินทะ                                                                                                                                                                                                                                                             
  • สมณพราหมณ์ผู้ไม่ควรสักการะ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • สมณพราหมณ์ผู้ควรสักการะ                                                                                                                                                                                                                                                            
  • ปฏิปทาของผู้ไม่มีราคะ                                                                                                                                                                                                                                                              9. ปิณฑปาตปาริสุทธิสูตร ว่าด้วยการทำบิณฑบาตให้บริสุทธิ์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน