พระไตรปิฎก เล่ม 39 ส่วน 8

เล่ม 39 ส่วน 8

  • 4. ปัจจุปปันนาตีตวาร   
  • 5. ปัจจุปปันนานาคตวาร  
  • 6. อตีตานาควาร   
  • 3. ภาวนาวาร

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน