พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 17

เล่ม 18 ส่วน 17

 • 11. ยวกลาปิสูตร ว่าด้วยฟ่อนข้าวเหนียว (ต่อ)
 • 2. เวทนาสังยุต
 • 1. สคาถวรรค หมวดว่าด้วยสูตรที่มีคาถา
 • 1. สมาธิสูตร ว่าด้วยสมาธิ
 • 2. สุขสูตร ว่าด้วยความสุข
 • 3. ปหานสูตร ว่าด้วยการละ
 • 4. ปาตาลสูตร ว่าด้วยบาดาล
 • 5. ทัฏฐัพพสูตร ว่าด้วยสิ่งที่ควรเห็น
 • 6. สัลลสูตร ว่าด้วยลูกศร
 • 7. ปฐมเคลัญญสูตร ว่าด้วยความเจ็บป่วย สูตรที่ 1
 • 8. ทุติยเคลัญญสูตร ว่าด้วยความเจ็บป่วย สูตรที่ 2
 • 9. อนิจจสูตร ว่าด้วยเวทนาไม่เที่ยง
 • 10. ผัสสมูลกสูตร ว่าด้วยเวทนามีผัสสะเป็นมูล

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน