พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 3

เล่ม 45 ส่วน 3

 • 26. คันถทุกะ   
 • 27. คันถนิยทุกะ   
 • 28. คันถสัมปยุตตทุกะ   
 • 29. คันถคันถนิยทุกะ   
 • 30. คันถคันถสัมปยุตตทุกะ   
 • 31. คันถวิปปยุตตคันถนิยะทุกะ  
 • 32-49. โอฆทุกะ เป็นต้น   
 • 50-54. ปรามาสทุกะ เป็นต้น   
 • 55. สารัมมณทุกะ   
 • 56. จิตตทุกะ   
 • 57. เจตสิกทุกะ  
 • 58. จิตตสัมปยุตตทุกะ   
 • 59. จิตตสังสัฏฐทุกะ   
 • 60. จิตตสมุฎฐานทุกะ   
 • 61. จิตตสหภูทุกะ   
 • 62. จิตตานุปริวัตติทุกะ   
 • 63. จิตตสังสัฎฐสมุฎฐานทุกะ  
 • 64. จิตตสังสัฎฐสมุฎฐานสหภูทุกะ  
 • 65. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  
 • 66. อัชฌัตติกทุกะ   
 • 67. อุปาทาทุกะ  
 • 68. อุปาทินนทุกะ 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน