พระไตรปิฎก เล่ม 41 ส่วน 25

เล่ม 41 ส่วน 25

  • 12. ปริตติกะ  
  • 1. ปฏิจจวาร   
  • 1. ปัจจยานุโลม   
  • 1. วิภังควาร 
  • 2. สังขยาวาร  
  • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
  • 1. วิภังควาร 
  • 2. สังขยาวาร  
  • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ  
  • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน