พระไตรปิฎก เล่ม 22 ส่วน 12

เล่ม 22 ส่วน 12

  • 6. ทุติยปัตถนาสูตร ว่าด้วยความปรารถนา สูตรที่ 2
  • 7. อัปปังสุปติสูตร ว่าด้วยคนหลับน้อย ตื่นมาก
  • 8. ภัตตาทกสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นกินจุ
  • 9. อักขมสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นที่ไม่อดทน
  • 10. โสตสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของช้างต้นที่เชื่อฟัง
  • 5. ติกัณฑกีวรรค หมวดว่าด้วยป่าติกัณฑกี
  • 1. อวชานาติสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ให้แล้วดูหมิ่น
  • 2. อารภติสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้ต้องอาบัติ
  • 3. สารันททสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่สารันททเจดีย์

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน