พระไตรปิฎก เล่ม 18 ส่วน 20

เล่ม 18 ส่วน 20

 • 11. อัปปัสสุตสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีการฟังน้อย
 • 12. กุสีตสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้เกียจคร้าน
 • 13. มุฏฐัสสติสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีสติหลงลืม
 • 14. ปัญจเวรสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ประกอบด้วยเวร 5 ประการ
 • 2. ทุติยเปยยาลวรรค หมวดว่าด้วยเปยยาล หมวดที่ 2
 • 1. อักโกธนสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่โกรธ
 • 2. อนุปนาหีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ผูกโกรธ
 • 3. อนิสสุกีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ริษยา
 • 4. อมัจฉรีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ตระหนี่
 • 5. อนติจารีสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ไม่ประพฤตินอกใจ
 • 6. สุสิลสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีศีลดี
 • 7. พหุสสุตสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีการฟังมาก
 • 8. อารัทธวีริยสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้ปรารภความเพียร
 • 9. อุปัฏฐิตัสสติสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีสติตั้งมั่น
 • 10. ปัญจสีลสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้มีศีล 5
 • 3. พลวรรค หมวดว่าด้วยกำลัง
 • 1. วิสารทสูตร ว่าด้วยมาตุคามผู้แกล้วกล้า
 • 2. ปสัยหสูตร ว่าด้วยมาตุคามที่ครอบงำสามี
 • 3. อภิภุยยสูตร ว่าด้วยมาตุคามที่ครองใจสามี
 • 4. เอกสูตร ว่าด้วยกำลังที่เป็นเอก
 • 5. อังคสูตร ว่าด้วยองค์ประกอบของมาตุคาม
 • 6. นาเสนติสูตร ว่าด้วยมาตุคามที่จะถูกญาติทำให้พินาศ
 • 7. เหตุสูตร ว่าด้วยเหตุที่ทำให้มาตุคามไปเกิดในสุคติ
 • 8. ฐานสูตร ว่าด้วยฐานะที่มาตุคามได้ยากและได้ง่าย
 • 9. ปัญจสีลวิสารทสูตร ว่าด้วยมาตุคามมีศีล 5 เป็นผู้แกล้วกล้า
 • 10. วัฑฒีสูตร ว่าด้วยอริยสาวิกาผู้เจริญด้วยวัฑฒิธรรม
 • 4. ชัมพุขาทกสังยุต
 • 1. นิพพานปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องนิพพาน
 • 2. อรหัตตปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องอรหัต
 • 3. ธัมมวาทีปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องผู้เป็นธรรมวาที
 • 4. กิมัตถิยสูตร ว่าด้วยคำถามเกี่ยวกับประโยชน์ของการประพฤติพรหมจรรย์
 • 5. อัสสาสัปปัตตสูตร ว่าด้วยผู้ถึงความโล่งใจ
 • 6. ปรมัสสาสัปปัตตสูตร ว่าด้วยผู้ถึงความโล่งใจอย่างยิ่ง
 • 7. เวทนาปัญหาสูตร ว่าด้วยปัญหาเรื่องเวทนา

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน