พระไตรปิฎก เล่ม 37 ส่วน 23

เล่ม 37 ส่วน 23

  • 6. อรูปธาตุกถา (78) ว่าด้วยอรูปธาตุ 
  • 7. รูปธาตุยาอายตนกถา (79) ว่าด้วยอายตนะในรูปธาตุ 
  • 8. อรูเปรูปกถา (80) ว่าด้วยรูปในอรูป 
  • 9. รูปังกัมมันติกถา (81) ว่าด้วยรูปเป็นกรรม 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน