พระไตรปิฎก เล่ม 23 ส่วน 19

เล่ม 23 ส่วน 19

  • 6. ภยสูตร ว่าด้วยภัยเป็นชื่อของกาม
  • 7. ปฐมอาหุเนยยสูตร ว่าด้วยอาหุไนยบุคคล สูตรที่ 1
  • 8. ทุติยอาหุเนยยสูตร ว่าด้วยอาหุไนยบุคคล สูตรที่ 2
  • 9. ปฐมปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลก สูตรที่ 1
  • 10. ทุติยปุคคลสูตร ว่าด้วยบุคคลผู้เป็นนาบุญของโลก สูตรที่ 2
  • 2. ภูมิจาลวรรค หมวดว่าด้วยเหตุที่ทำให้แผ่นดินไหวครั้งใหญ่
  • 1. อิจฉาสูตร ว่าด้วยความอยากได้ลาภ
  • 2. อลังสูตร ว่าด้วยผู้สามารถทำประโยชน์ตนและผู้อื่น
  • 3. สังขิตตสูตร ว่าด้วยภิกษุทูลขอให้ทรงแสดงธรรมโดยย่อ
  • 4. คยาสีสสูตร ว่าด้วยพระธรรมเทศนาที่คยาสีสะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน