พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 15

เล่ม 44 ส่วน 15

 • 59. จิตตสังสัฏฐทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย    
 • 60. จิตตสมุฏฐานทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 61. จิตตสหภูทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย    
 • 62. จิตตานุปริวัตติทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย    
 • 63. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย   
 • 64. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 
 • 65. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1.ปฏิจจวาร-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย    
 • 66. อัชฌัตติกทุกะ   
 • 1. กุสลติกะ    
 • 1-7. ปฏิจจวารเป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย-เหตุปัจจัย 

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน