พระไตรปิฎก เล่ม 42 ส่วน 7

เล่ม 42 ส่วน 7

 • 9. สนิทัสสนทุกะ    
 • 1. ปฏิจจวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร
 • 2. สังขยาวาร
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ 
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 3. ปัจจยวาร     
 • 1. ปัจจยานุโลม 
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ   
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม 
 • 5. สังสัฏฐวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม 
 • 7. ปัญหาวาร    
 • 1. ปัจจยานุโลม   
 • 1. วิภังควาร 
 • 2. สังขยาวาร 
 • 2. ปัจจนียุทธาร  
 • 2. ปัจจยปัจจนียะ   
 • 2. สังขยาวาร 
 • 3. ปัจจยานุโลมปัจจนียะ
 • 4. ปัจจยปัจจนียานุโลม

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน