พระไตรปิฎก เล่ม 25 ส่วน 17

เล่ม 25 ส่วน 17

 • 2. ทุติยวรรค หมวดที่ 2 
 • 1. วิตักกสูตร ว่าด้วยวิตก 
 • 2. เทสนาสูตร ว่าด้วยธรรมเทศนา 
 • 3. วิชชาสูตร ว่าด้วยวิชชา 
 • 4. ปัญญาปริหีนสูตร ว่าด้วยสัตว์ที่เสื่อมจากปัญญา 
 • 5. สุกกธัมมสูตร ว่าด้วยธรรมฝ่ายขาว 
 • 6. อชาตสูตร ว่าด้วยธรรมชาติที่ไม่เกิด 
 • 7. นิพพานธาตุสูตร ว่าด้วยนิพพานธาตุ 
 • 8. ปฏิสัลลานสูตร ว่าด้วยการหลีกเร้น 
 • 9. สิกขานิสังสสูตร ว่าด้วยผู้มีสิกขาเป็นอานิสงส์ 
 • 10. ชาคริยสูตร ว่าด้วยภิกษุผู้ตื่นอยู่ 
 • 11. อาปายิกสูตร ว่าด้วยคนผู้จะเกิดในอบาย 
 • 12. ทิฏฐิคตสูตร ว่าด้วยทิฏฐิ 
 • 3. ติกนิบาต 
 • 1. ปฐมวรรค หมวดที่ 1 
 • 1. มูลสูตร ว่าด้วยอกุศลมูล 
 • 2. ธาตุสูตร ว่าด้วยธาตุ 
 • 3. ปฐมเวทนาสูตร ว่าด้วยเวทนา สูตรที่ 1 
 • 4. ทุติยเวทนาสูตร ว่าด้วยเวทนา สูตรที่ 2 
 • 5. ปฐมเอสนาสูตร ว่าด้วยการแสวงหา สูตรที่ 1 
 • 6. ทุติยเอสนาสูตร ว่าด้วยการแสวงหา สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน