พระไตรปิฎก เล่ม 35 ส่วน 16

เล่ม 35 ส่วน 16

 • อกุศลวิปากจิต 7 
 • 1-5. จักขุ-กายวิญญาณจิต
 • 6. สัมปฏิจฉนจิต
 • 7. อุเบกขาสันตีรณจิต
 • อเหตุกกิริยาจิต 3 
 • กามาวจรกิริยาจิต 8
 • รูปปาวจรกุศลจิต
 • 12. อวิชชามูลกกุสลนิทเทส
 • กามาวจรกุศลจิต 8 
 • มหากุศลจิตดวงที่ 1
 • มหากุศลจิตดวงที่ 2-8
 • รูปาวจรกุศล 
 • อรูปาวจรกุศล 
 • โลกุตตรกุศล 
 • 13. กุสลมูลกวิปากนิทเทส
 • อเหตุกกุศลวิปากจิต
 • 1. จักขุวิญญาณจิต
 • 2-8. โสตวัญญาณ-อุเบกขาสันตีรณจิต
 • กามาวจรวิปากจิต 8
 • รูปาวจรวิปากจิต
 • โลกุตตรวิปากจิต
 • 14. อกุสลมูลกวิปากนิทเทศ
 • อกุศลวิปากจิต 7 
 • 1. จักขุวิญญาณจิต
 • 2-6. โสตวิญญาณ-สัมปฏิจฉนจิต
 • 7. อุเบกขาสันตีรณจิต

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน