พระไตรปิฎก เล่ม 19 ส่วน 30

เล่ม 19 ส่วน 30

  • 4. ปฐมสรณานิสักกสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าสรณานิ สูตรที่ 1
  • 5. ทุติยสรณานิสักกสูตร ว่าด้วยเจ้าศากยะพระนามว่าสรณานิ สูตรที่ 2
  • 6. ปฐมอนาถปิณฑิกสูตร ว่าด้วยอนาถบิณฑิกคหบดี สูตรที่ 1
  • 7. ทุติยอนาถปิณฑิกสูตร ว่าด้วยอนาถบิณฑิกคหบดี สูตรที่ 2
  • 8. ปฐมภยเวรูปสันตสูตร ว่าด้วยอริยสาวกระงับภัยเวร สูตรที่ 1
  • 9. ทุติยภยเวรูปสันตสูตร ว่าด้วยอริยสาวกระงับภัยเวร สูตรที่ 2

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน