พระไตรปิฎก เล่ม 45 ส่วน 28

เล่ม 45 ส่วน 28

 • 9. สนิทัสสนทุกะ   
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 10. สัปปฏิฆทุกะ   
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 11. รูปีทุกะ   
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 12. โลกิยทุกะ   
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 13. เกนจิวิญเญยยทุกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 14. อาสวทุกะ    
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 15. สาสวทุกะ    
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 16. อาสวสัมปยุตตทุกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 17. อาสวอาสวทุกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 19. อาสววิปปยุตตสาสวทุกะ   
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 20-54. หกโคจฉกะมีสัญโญชนะ เป็นต้น  
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 55-68. มหันตรทุกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 69. อุปาทานทุกะ   
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 75. กิเลสทุกะ   
 • 22. สนิทัสสนติกะ 
 • 83-100. ปิฏฐิทุกะ  
 • 22. สนิทัสสนติกะ
 • ปัจจนียะ-นเหตุปัจจัยและนอารัมมณปัจจัย 
 • ปัญหาวาร-เหตุปัจจัย

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน