พระไตรปิฎก เล่ม 44 ส่วน 35

เล่ม 44 ส่วน 35

 • 19-53. สัญโญชนทุกะ เป็นต้น  
 • 54. สารัมมณทุกะ   
 • 55. จิตตทุกะ   
 • 56. เจตสิกทุกะ   
 • 57. จิตตสัมปยุตตทุกะ   
 • 58. จิตตสังสัฏฐทุกะ   
 • 59. จิตตสมุฏฐานทุกะ   
 • 60. จิตตสหภูทุกะ   
 • 61. จิตตานุปริวัตติทุกะ   
 • 62. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานทุกะ  
 • 63. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานสหภูทุกะ  
 • 64. จิตตสังสัฏฐสมุฏฐานานุปริวัตติทุกะ  
 • 65. อัชฌัตติกทุกะ   
 • 66. อุปาทาทุกะ   
 • 67. อุปาทินนทุกะ   
 • 68. อุปาทานโคจฉกะ   
 • 74. กิเลสโคจฉกะ   
 • 82. ปิฏฐิทุกะ 
 • 2. สเหตุกทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 3. เหตุสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 4. เหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ     
 • 5. เหตุเหตุสัมปยุตตทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ     
 • 6. นเหตุสเหตุกทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ     
 • 7. จูฬันตรทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ   
 • 1-7. ปฏิจจวาร เป็นต้น-ปัจจยจตุกกนัย   
 • 14. อาสวโคจฉกทุกะ 
 • 1. เหตุทุกะ     
 • 20. สัญโญชนทุกะ เป็นต้น   
 • 1. เหตุทุกะ     
 • 55. มหันตรทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ     
 • 69. อุปาทานโคจฉกทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ     
 • 75. กิเลสโคจฉกทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ     
 • 83. ปิฏฐิทุกะ   
 • 1. เหตุทุกะ

More from thaitripidok

ถูกรวมอยู่ใน